Suzuki Kiitsu

Also known as
Kiitsu, Kiitsu (Kiichi), Kiichi, Suzuki Motonaga, Shien, Tamesaburô, Hitsuan, Isandô, Kaikai, Niwabyôshi, Seisei, Shukurinsai, Gô Kiitsu
Date of birth
Date of death

Explore Further

Sign up for our enewsletter to receive updates.

Learn more

Image actions

Share