cal_Orissa_Vishnu-Narasimha_480.jpg

Lion-Headed Incarnation of God Vishnu (Narasimha), c. 15th century. Kate S. Buckingham Fund.