Portraits

Displaying records 1 - 2 of 2.
Kobo Daishi (Kukai) as a Boy (Chigo Daishi)
Artist unknown
Japanese
Kobo Daishi (Kukai) as a Boy (Chigo Daishi), 15th century
Relaxing in the Shade
Yamakawa Shuho
Japanese, 1898-1944
Relaxing in the Shade, c. 1933

View mobile website