Japanese

Displaying records 1901 - 1910 of 6958.
Hojo Tokiyori, from the series "Twenty-four Generals for the Katsushika Circle (Katsushika nijushisho)"
Yashima Gakutei
Japanese, 1786 (?)-1868
Hojo Tokiyori, from the series "Twenty-four Generals for the Katsushika Circle (Katsushika nijushisho)", c. 1822
Hoka-zo, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)"
Tsukioka Kogyo
Japanese, 1869-1927
Hoka-zo, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)", 1898
Hokki-ji Temple, Nara
Hiratsuka Un'ichi
Japanese, 1895-1997
Hokki-ji Temple, Nara, 1970
Hokusai manga (Sketches of Hokusai), v. 1-3, 5-11, and 14 of 15
Katsushika Hokusai
Japanese, 1760-1849
Hokusai manga (Sketches of Hokusai), v. 1-3, 5-11, and 14 of 15, 1812/78
Holland (Oranda koku)
Utagawa Yoshikazu
Japanese, active c. 1850-70
Holland (Oranda koku), 1861
Holland (Oranda koku), from the series "People of the Five Nations (Gokakoku jinbutsu zue)"
Utagawa Sadahide
Japanese, 1807-1873
Holland (Oranda koku), from the series "People of the Five Nations (Gokakoku jinbutsu zue)", 1861
Hollyhocks and Peacocks (Aoi ni kujaku)
Nishimura Shigenobu
Japanese, active c. 1723-1747
Hollyhocks and Peacocks (Aoi ni kujaku), early 1730s
Honbo, from the series "Scenes of Flower-viewing at Ueno (Ueno hanami no tei)"
Hishikawa Moronobu
Japanese, (?)-1694
Honbo, from the series "Scenes of Flower-viewing at Ueno (Ueno hanami no tei)", c. 1681/84

View mobile website