Japanese

Displaying records 1901 - 1910 of 5875.
Suzuki Harunobu
Japanese, 1725 (?)-1770
Knowledge (Chi), from the series "Five Cardinal Virtues", 1767
Ko no Morono (Taka no Mronao) in the Play Chushingura
Utagawa Kunisada I (Toyokuni III)
Japanese, 1786-1864
Ko no Morono (Taka no Mronao) in the Play Chushingura, n.d.
Kobo Daishi (Kukai) as a Boy (Chigo Daishi)
Artist unknown
Japanese
Kobo Daishi (Kukai) as a Boy (Chigo Daishi), 15th century
Kocho, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)"
Tsukioka Kogyo
Japanese, 1869-1927
Kocho, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)", 1898
Kodansu Small Chest
Japan
Kodansu Small Chest, late 19th century
Kofuki-Style Tea Bowl
Tsujimura Shiro
Japanese, born 1947
Kofuki-Style Tea Bowl, c. 1998
Kofukuji Temple, Nara
Tsuchiya Koizu
Japanese, 1870–1949
Kofukuji Temple, Nara, 1937
Kogasa, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)"
Tsukioka Kogyo
Japanese, 1869-1927
Kogasa, from the series "Pictures of No Performances (Nogaku Zue)", 1898
Kogo no Tsubone and Minamoto no Nakakuni
Suzuki Harunobu
Japanese, 1725 (?)-1770
Kogo no Tsubone and Minamoto no Nakakuni, early 1760s

View mobile website