Japanese

Displaying records 1 - 10 of 32.
American Steam Train Travel
Utagawa Yoshikazu
Japanese, active c. 1850–70
American Steam Train Travel, n.d.
Americans Drawn from Life (Sho utsushi Amerikajin)
Utagawa Yoshikazu
Japanese, active c. 1850–70
Americans Drawn from Life (Sho utsushi Amerikajin), 1861
Among the Five Nations: Americans (Gokakoku no uchi, Amerikajin)
Utagawa Yoshikazu
Japanese, active c. 1850–70
Among the Five Nations: Americans (Gokakoku no uchi, Amerikajin), 1861
Arrival and Departure of an American Steamship (Amerikakoku jokisha orai)
Utagawa Yoshikazu
Japanese, active c. 1850-70
Arrival and Departure of an American Steamship (Amerikakoku jokisha orai), 1861
Americans on an Outing (Amerikajin yuko no zu)
Utagawa Yoshikazu
Japanese, active c. 1850–70
Americans on an Outing (Amerikajin yuko no zu), 1860
Americans Baking Bread (Amerikajin pan wo yaku zu)
Utagawa Yoshikazu
Japanese, active c. 1850-70
Americans Baking Bread (Amerikajin pan wo yaku zu), 1861
A Foreign Camera (Gaikoku shashinkyo no zu)
Utagawa Yoshikazu
Japanese, active c. 1850-70
A Foreign Camera (Gaikoku shashinkyo no zu), 1860
Chinese from Nanjing (Shinkoku Nankin)
Utagawa Yoshikazu
Japanese, active c. 1850-70
Chinese from Nanjing (Shinkoku Nankin), 1861
Dutch Couple Drinking Wine (Orandajin sakamori)
Utagawa Yoshikazu
Japanese, active c. 1850–70
Dutch Couple Drinking Wine (Orandajin sakamori), 1861
England (Igirisu), from the Countries of Europe (Yoroppa-shu no uchi)
Utagawa Yoshikazu
Japanese, active c. 1850-70
England (Igirisu), from the Countries of Europe (Yoroppa-shu no uchi), 1861
Page
1234<

View mobile website