Japanese

Displaying records 1 - 10 of 13.
Tsukioka Yoshitoshi
Japanese, 1839-1892
Fujiwara no Yasumasa Playing the Flute by Moonlight, February 12, 1883
Tsukioka Yoshitoshi
Japanese, 1839–1892
Kintaro Captures the Carp (Kintaro rigyo o torau), July 1885
Tsukioka Yoshitoshi
Japanese, 1839–1892
Portraits of the Tokugawa Family, 1898/1903
Tsukioka Yoshitoshi
Japanese, 1839–1892
Seigen Languishing for His Love, Princess Sakura (Seigen daraku no zu), c. 1889
The Actor Ichikawa Danjuro IX as Benkei
Tsukioka Yoshitoshi
Japanese, 1839–1892
The Actor Ichikawa Danjuro IX as Benkei, 1890
Page
12<

View mobile website