Search Collection Results

Displaying records 1 - 5 of 5.
America (Amerika)
Utagawa Hiroshige III
Japanese, 1843-1894
America (Amerika), 1860
Memorial Monument for Utagawa Hiroshige II
Utagawa Hiroshige III
Japanese, 1842–1894
Memorial Monument for Utagawa Hiroshige II, 1882
Picture of the Steam Engine Railway in Yatsuyama, Tokyo (Tokyo Yatsuyama shita kaigan jokisha tetsudo no zu)
Utagawa Hiroshige III
Japanese, 1842-1894
Picture of the Steam Engine Railway in Yatsuyama, Tokyo (Tokyo Yatsuyama shita kaigan jokisha tetsudo no zu), c. 1871

View mobile website